Una universitat:

  • Competitiva i integrada en el marc de l'Espai Universitari Europeu

  • Que persegueixi continuament l'excel·lència en la seva tasca docent

  • Que garanteixi els suports necessaris per a que la recerca satisfaci els requeriments de qualitat

  • Més inquieta intel·lectualment, que ho demostri i que és font d'alternatives al pensament únic i uniformitzador

  • Amb un Campus que, a més, sigui un espai de debat dels problemes del nostre temps

  • Compromesa amb les Illes Balears

  • Que amb la seva tasca refermi la identitat pròpia com a eina contra els efectes negatius de la globalització

  • Amb les infraestructures necessàries i escaients per desenvolupar les seves funcions, tot respectant el medi ambient

  • Amb els serveis necessaris per crear un entorn de qualitat per a la vida universitària
All rights unreserved 2003.